logo CTB
L’actualitat del Club.

Assemblea General Ordinària - 25 d'abril

25/03/2024

Dijous, 25 d'abril de 2024
A les 18.30 h 
Sales 1 i 2 (Edifici Activitats Dirigides)
 

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb l’article 25 dels Estatuts del Club, i el Decret Llei 20/2020, de 26 de maig, del DOGC, es convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el propvinent dia 25 d’abril, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, al domicili social del Club, plaça Narcisa Freixas, núm. 2-3 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27 d’abril de 2023)
  2. Informe de la Presidenta i Memòria
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç i compte de resultats i liquidació del pressupost de l’exercici 2023
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2024
  5. Projectes i proposicions de la Junta Directiva
  6. Proposicions dels socis i sòcies segons l’article 22 dels Estatuts
  7. Precs i preguntes

D’acord amb l’article 61 dels Estatuts del Club, a partir del dia 9 d’abril, laborables de dilluns a dijous de 18:00 a 20:00 hores i divendres de 18:00 a 19:00 hores, restarà a disposició dels socis i sòcies amb dret a vot, a les oficines del Club per al seu examen, el balanç de situació, el compte d’ingressos i despeses, així com la liquidació del pressupost referent a l’exercici 2023 i el pressupost per al 2024 (prèvia cita amb Administració). Qualsevol persona associada, amb dret a vot, podrà sol·licitar a la Junta Directiva, per escrit, les explicacions i detalls que consideri necessaris, així com demanar, també per escrit, la consulta de la documentació comptable de l’Entitat, i igualment el llibre d’actes i el llibre-registre de socis i sòcies. Aquesta reunió tindrà lloc en el domicili social en presència del Tresorer del Club o, en defecte seu, en presència de la persona que amb aquesta finalitat delegui la Junta, podent recaptar, a més, els oportuns assessoraments. 

Per a formar part de l’Assemblea, els socis i sòcies han de ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

L’assemblea es farà de manera presencial. En cas que les autoritats sanitàries fixessin unes restriccions que en limitin el desenvolupament normal, l’assemblea es faria únicament de forma telemàtica. 

 

Descarregar convocatòria

 

 

Delegació de vot (termini presentació fins les 23:00 hores del 20 d'abril de 2024):

 

  

 

 

 

agenda
xat
L'agenda del CTB
Fes clic damunt la data per veure els esdeveniments d'aquell dia.
cercador
xat
Cercador
No heu escrit cap text a cercar
Cerca