Frontons

 frontó

El Club disposa d’un frontó de terra i un altre d’herba artificial.