Convocatòria Assemblea General Ordinària - 26 d'abril 2018

De conformitat amb l’article 25 dels Estatuts del Club, es convoca als associats a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el propvinent dia 26 d’abril, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, al domicili social del Club, plaça Narcisa Freixas, núm. 2-3 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

a) Ratificació de nous càrrecs

b) Ratificació Socis d’Honor i comunicació Socis de Mèrit

c) Aprovació de les actes de les sessions anteriors (15 de desembre de 2016 i 27 d’abril de 2017)

d) Informe del President i Memòria

e) Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç i compte de resultats i liquidació del pressupost de l’exercici 2017

f) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2018

g) Projectes i proposicions de la Junta Directiva

h) Proposicions dels socis segons l’article 22 dels Estatuts

i)  Precs i preguntes

D’acord amb l’article 61 dels Estatuts del Club, a partir del dia 11 d’abril, laborables de dilluns a dijous de 18:00 a 20:00 hores i divendres de 18:00 a 19:00 hores, restarà a disposició dels socis amb dret a vot, a les oficines del Club per al seu examen, el balanç de situació, el compte d’ingressos i despeses, així com la liquidació del pressupost referent a l’exercici 2017 i el pressupost per al 2018 (prèvia cita amb Administració). Qualsevol associat, amb dret a vot, podrà sol·licitar a la Junta Directiva, per escrit, les explicacions i detalls que consideri necessaris, així com demanar, també per escrit, la consulta de la documentació comptable de l’Entitat, i igualment el llibre d’actes i el llibre-registre de socis. Aquesta reunió tindrà lloc en el domicili social en presència del Tresorer del Club o, en defecte seu, en presència de la persona que amb aquesta finalitat delegui la Junta, podent recaptar, a més, els oportuns assessoraments.

Per a formar part de l’Assemblea, els socis i sòcies han de ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

 

Descarregar convocatòria

26 març 2018Date: 
dijous, 26 abril, 2018 - 19:00